Autor

 

Laura Párraga Gregorio

1995 Barcelona

Instagram I

Instagram II

E-Mail

Amor i Intimitat / Amor e Intimidad / Love and Privacy

CAT

 

Cada persona és un món, una història per explicar, un univers únic i irrepetible, amb característiques úniques que diferencien els uns dels altres.

 

Cos Ocult tracta d'anar més enllà del que som capaços de veure a simple vista. Què passa quan la identitat d'una persona no és la desitjada?'Es la Transsexualitat:la identitat de gènere de l’individu no coincideix amb la identitat sexual atribuïda per criteris biològics.

 

Les persones transsexuals desitgen modificar les característiques sexuals externes al no correspondre amb el gènere que les identifica. Aquestes persones intenten anadequar el seu cos amb el gènere que senten, per tal de viure i ser acceptades com a persones del gènere oposat. Esdevindrà una odissea encaminada vers el sexe sentit, recorrent el camí d’uns somnis assolits amb esforç i culte al cos.

 

Cos Ocult tracta de normalitzar aquest fet, comunicar i enviar un missatge; La identitat de les persones no hauria de ser definida pel sexe sinó per qui són realment.

 

 

ESP

 

 

Cada persona es un mundo, una historia que contar, un universo único e irrepetible.

Todos los seres humanos tienen características únicas que los hacen diferentes a unos de otros.

 

CuerpOculto trata de más allá de lo que somos capaces de ver a simple vista.

¿Qué ocurre cuando la identidad de una persona no es la deseada?

Se trata de la Transexualidad:laidentidad de género del individuo no coincide con la identidad sexual que se le atribuye a partir de criterios biológicos.

 

Las personas Transexuales desean modificar las características sexuales externas al no identificarse con el género correspondiente . Esto las lleva a intentar adecuar su cuerpo con el género autopercibido, y a vivir y ser aceptadas como personas del género opuesto.

 

Será una odisea encaminada hacia el sexo sentido, recorriendo la senda de unos sueños logrados tras esfuerzo y culto al cuerpo.

Cuerpo Oculto trata de normalizar este hecho, de comunicar y enviar un mensaje; La Identidad de las personas no debería de ser definida por el sexo, sino por quienes son realmente.

 

 

ENG

 

Each person is a world, a story to tell, a unique and unrepeatable universe.

All human beings have unique characteristics that make them different from each other.

 

Hidden Body deals with beyond what we are able to see with the naked eye.

What happens when the identity of a person is not the desired one?

It is about transsexuality: the gender identity of the individual does not coincide with the sexual identity that is attributed to him from biological criteria.

 

Transsexual people want to modify external sexual characteristics by not identifying with the corresponding gender. This leads them to try to adapt their body with the self-perceived gender, and to live and be accepted as people of the opposite gender.

It will be an odyssey aimed at meaningful sex, traveling the path of dreams achieved after effort and body worship.

 

Hidden Body tries to normalize this fact, to communicate and send a message; The Identity of people should not be defined by sex, but by who they really are.