Autor

 

Roger Aran Llavero

1991 Lleida

Instagram

Facebook

Web

Amor i Passió / Amor y Pasión / Love and Passion

CAT

 

Aquest reportatge s’endinsa en el dia a dia d’un teatre, La Vilella, que lluita per mantenir-se.

Situada al Poble-sec de Barcelona, és un espai de confluència artística. Va obrir el 2013 amb

l’objectiu d’acollir propostes que fugissin del circuit comercial, sovint sacrificant la rendibilitat

econòmica.

 

En Jordi Pérez i Soldevila encapçala aquest projecte, dotat d’un estil propi a partir de la seva

forma de viure i entendre la cultura. La Vilella és la via per canalitzar les seves inquietuds vitals

i l’amor per al teatre. Per sobre de tot, el Jordi Pérez respira teatre constantment, i el viu amb

una gran estima gràcies als beneficis que reporta: la seva gran obsessió és compartir amb el

públic les emocions de veure una obra.

 

El reportatge fa un recorregut per algunes de les tasques invisibles, però imprescindibles, que

implica gestionar un teatre com La Vilella.

 

 

ESP

 

 

Este reportaje se adentra en el día a día de un teatro, La Vilella, que lucha por mantenerse.

Situada en el Poble Sec de Barcelona, es un espacio de confluencia artística. Abrió en 2013 con

el objetivo de acoger propuestas que huyeran del circuito comercial, a menudo sacrificando la

rentabilidad económica.

 

Jordi Pérez i Soldevila encabeza este proyecto, dotado de un estilo propio a partir de su forma

de vivir y entender la cultura. La Vilella es la vía para canalizar sus inquietudes vitales y el amor

por el teatro. Por encima de todo, Jordi Pérez respira teatro constantemente, y lo vive con una

gran estima gracias a los beneficios que reporta: su gran obsesión es compartir con el público

las emociones de ver una obra.

 

El reportaje hace un recorrido por algunas de las tareas invisibles, pero imprescindibles, que

implica gestionar un teatro como La Vilella.

 

 

ENG

 

This report take a deep look to the everyday life of La Vilella, a theatre that struggles to

survive. Located in Poble Sec district in Barcelona, it’s a space of artistic confluence. It opened

in 2013 with the aim of welcome proposals that avoid the commercial circuit, often sacrificing

profitability.

 

Jordi Pérez i Soldevila heads this project in his own style based on his way of living and

understanding culture. La Vilella is the way to show their vital concerns and their love for

theatre. Above all, Jordi Pérez breathes theater constantly, and he experiences it with great

admiration thanks to the benefits that he takes of it. His big obsession is to share with the

public the emotions of seeing a play.

 

The report takes a tour of some of the invisible but essential tasks involved in a theater such as

La Vilella management.