Autor

 

Clara Pérez de Tudela Vila

1998 Sabadell

E-Mail

Instagram

Amor i Compromis / Amor y Compromiso / Love and Commitment

CAT

 

Vivim en una societat on tenim el sexisme molt interioritzat. Ens veiem amb el dret de menystenir les dones creant-ne un insult: la frase “com una nena”, darrera d’una acció, és molt popular entre els nens i això crea un impacte negatiu dels estereotips. Utilitzar aquesta comparació com un insult és un cop dur contra qualsevol noia adolescent i és fàcil veure el gran impacte que pot tenir en la confiança d’una nena.

“Jugues com una nena” és un reportatge sobre un equip de futbol femení, amb un punt de vista natural, sincer i innocent per a mostrar, d’una manera o altre, aquesta realitat.

La finalitat d’aquest projecte és desmitificar l’insult que ha creat la nostra societat patriarcal i masclista, on el sexe femení està directament relacionat amb la debilitat i per tant el futbol no hi té cabuda. Transformar el “com una nena” en una afirmació positiva ja que, evidentment, juguem a futbol com nenes perquè som nenes.

 

 

ESP

 

Vivimos en una sociedad donde tenemos el sexismo muy interiorizado. Nos vemos con el derecho de menospreciar las mujeres creando uno insulto: la frase "como una niña", detrás de una acción, es muy popular entre los niños y esto crea un impacto negativo de los estereotipos. Utilizar esta comparación como un insulto es un golpe duro contra cualquier chica adolescente y es fácil ver el gran impacto que puede tener en la confianza de una niña.

"Juegas como una niña" es un reportaje sobre un equipo de fútbol femenino, con un punto de vista natural, sincero e inocente para mostrar, de una manera u otra, esta realidad.

La finalidad de este proyecto es desmitificar el insulto que ha creado nuestra sociedad patriarcal y machista, donde el sexo femenino está directamente relacionado con la debilidad y por tanto el fútbol no tiene cabida. Transformar el "como una niña" en una afirmación positiva ya que, evidentemente, jugamos al fútbol como niñas porque somos niñas.

 

 

 

 

ENG

 

We live in a society where sexism is very internalized. We see ourselves with the right to disrespect women by creating an insult: the phrase "like a girl", behind an action, is very popular among children, creating a negative impact on stereotypes. Using this comparison as an insult is a hard blow against any teenage girl and it's easy to see the great impact it can have on a girl’s confidence.

"You play like a girl" is a report about a female soccer team, with a natural, sincere and innocent point of view, to show, in someway, this reality.

The purpose of this project is to demystify the insult created by our patriarchal and sexist society, where female sex is directly related to weakness and therefore, football has no place. Transforming "like a girl" into a positive statement since, obviously, we play soccer like girls because we are girls.