Autor

 

Maider Abete Cesar

1990 Pamplona

E-Mail

Amor i Compromis / Amor y Compromiso / Love and Commitment

CAT

 

"La base de qualsevol revolució és l'amor".

Aleksandra Kol·lontai. Els fonaments socials de la qüestió femenina, 1907

 

Un poble en moviment és un reportatge fotogràfic que reflecteix l’esperit reivindicatiu, ferm i valent d’una societat que ha pres els carrers i ha fet sentir la seva veu, a través d’un denominador comú que es basa en el respecte i en les formes d’expressió pacífiques.

 

Queda patent el ferm compromís per part de milions de persones d’expressar-se i fer demandes col·lectives d’una forma cívica en defensa dels seus drets i rebutjant de forma unànime la repressió i l’abús. Les persones es comuniquen i comparteixen amb altres, s’intercanvien opinions, hi ha grans mostres de solidaritat, afecte i de suport a les diferents causes. Les emocions són arran de pell i això crea un sentiment col·lectiu i una atmosfera que és única.

 

El que queda evidenciat és que els carrers són vius i tenen quelcom a dir. Ja sigui entonant consignes o cançons, brandant cartells o redactant pancartes, la ironia i l’enginy no seran censurats i el carrer ha demostrat que es mantindrà ferm, decidit, i donarà resposta a tot allò que intenti silenciar-lo.

 

 

ESP

 

 

Aleksandra Kolontái. Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, 1907

 

Un pueblo en movimiento es un reportaje fotográfico que refleja el espíritu reivindicativo, firme y valiente de una sociedad que ha tomado las calles y ha hecho oír su voz a través, de un denominador común que se basa en el respeto y en las formas de expresión pacíficas.

 

Queda patente un firme compromiso por parte de millones de personas de expresarse y hacer demandas colectivas de una forma cívica en defensa de sus derechos y rechazando de forma unánime la represión y el abuso. Las personas se comunican y comparten con otras, se intercambian opiniones, hay grandes muestras de solidaridad, afecto y de apoyo a las diferentes causas. Las emociones están a flor de piel y esto crea un sentimiento colectivo y una atmosfera que son únicos.

 

Lo que queda evidenciado es que las calles están vivas y tienen algo que decir. Ya sea entonando consignas o canciones, agitando carteles o escribiendo pancartas, la ironía y el ingenio no serán censurados y la calle ha demostrado que se mantendrá firme, decidido, y dará respuesta a todo que intente silenciarlo.

ENG

 

"The basis of any revolution is Love”.

Aleksandra Kolontái. The social foundations of the feminine question, 1907

 

A people on the move is a photographic report that reflects the vindictive, firm and courageous spirit of a

society that has taken the streets and has made its voice heard through a common denominator that is

based on respect and forms of peaceful expressions.

 

There is a clear commitment by millions of people to express themselves and make collective demands in

a civic way in defense of their rights and unanimously reject repression and abuse. People communicate

and share with others, opinions are exchanged, there´re great signs of solidarity, affection and support for

different causes. Emotions are close to the surface and this creates a collective feeling and an unique

atmosphere.

 

What is evident is that the streets are alive and have something to say. Whether chanting slogans or

songs, waving posters or writing placards, irony and ingenuity will not be censored and the street has

shown that it will remain strong, determined, and will respond to everything that attempts to silence it.